ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนมหาวิชากูล
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26
ตำบลแวงน่าง       อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม   44000
 
โทรศัพท์   0-4377-7981
โทรสาร     0-4377-7981