ผลงานดีเด่น
          - รางวัลดีเด่นระดับประเทศ  ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน
 
           - สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
 
           - ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียนในฝัน
 
            - โรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน
 
            - ศูนย์จัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สพม.26 มหาสารคาม
 
            - เป็นตัวแทนเขต สพม.26 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี