--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
ข่าวการศึกษา
ข่าวเด่น วันนี้
ข่าวนวัตกรรมผู้อำนวยการ  กษม   บุญบรรจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 รองผู้อำนวยการ  นางสุมาลี   สุขรัตน์
 
 
  
Search In WWW Search In www.mwk-school.ac.th
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2559
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
อยู่ในระหว่างการทดสอบ  ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th