ประกอบด้วย      1. เทียนชัย 3 ดวง คือ องค์ 3 แห่งการศึกษา เมื่อนักเรียนได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนจน   ครบองค์ 3 แห่งการศึกษาแล้วจะประสบความสำเร็จ คือ ชัยชนะของชีวิต
                           2. ใต้ฐานเทียนชัยมีอักษร ก 4 ก โรงเรียนได้นำไปเป็นความหมายของโรงเรียน มีความหมายดังนี้  ก  ที่หนึ่ง  คือ  การงาน ทุกคนรักการงาน  ความสุขอยู่ที่การงานให้สำเร็จ
                           ก  ที่สอง  คือ  ก้าวหน้า  ทุกคนต้องก้าวหน้าให้ทันโลก  ทันเวลา
                           ก  ที่สาม  คือ  เกียรติภูมิ  ทุกคนต้องสร้างและธำรงเกียรติภูมิทั้งของตนเองและครอบครัวตระกูล  สังคมของ มวก.
                           ก. ที่สี่  คือ  เกิด  ทุกคนรักบ้านเกิดเมืองนอน  สร้างสรรค์บ้านเกิดให้เจริญขึ้น
                          3.  สุภาษิตประจำใจของโรงเรียนมหาวิชานุกูล  คือ เหตุ - ผล  นำมาจากหลักพุทธศาสนา 
และหลักวิทยาศาสตร์  ทุกคนต้องเป็นคนมีเหตุผล
                           4.  ช่อชัยพถกษ์  ได้มาจากสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ  เพื่อเป็นอนุสรที่กองทัพอากาศได้มอบที่ดินจำนวน  74 ไร่  2  งาน  14 ตารางวา
 
 
                                          
                                           สีเขียวขาว - แดง
                                          สีเขียว  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม
                                           สีแดง หมายถึง  ความสะอาด  สุจริต
                                           สีขาว  หมายถึง  ความมีพลัง  องอาจ  และกล้าหาญ
 
 
                                
                                           ทุกคนรักการงาน  รักก้าวหน้า  รักบ้านเกิด  รักเกียติภูมิ
 
 
ข้อมูลโรงเรียนมหาวิชานุกูล
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน