ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนมหาวิชานุกูล  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  ชื่อโรงเรียนเมืองมหาสารคาม  ตั้งอยู่ถนนนาควิชัย 
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 
               อาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  มี 3 ห้องเรียน  สูงจากพื้น 50 เซนติเมตร  มีบันไดขึ้นลง
หัวท้ายข้างละ 1 บันได ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7   ปีแรกเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนหลักเมืองมาเรียน  มีนายจวง  อุทัยแพน  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
               พ.ศ. 2500  ได้มีการแต่งตั้ง นายชื่นชัย  วรามิตร  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
และในปี พ.ศ. 2500  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายฉลองชัย  ไตรรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้เลื่อนระดับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา
                พ.ศ. 2500 - 2531 นายฉลองชัย  ไตรรัตน์  ทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
                พ.ศ. 2503 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  รับนักเรียนทั้งประถมศึกษาตอนต้น  และประถมศึกษาตอนปลาย ( ชั้น ป.1 - ป.7 ) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503
               พ.ศ. 2505  รับเฉพาะชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย
               พ.ศ. 2520  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกระทรวงมีนโยบายให้โรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด  โดยเปิดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
               พ.ศ. 2522  รับนักเรียนแบบสหศึกษา
               พ.ศ. 2524  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเมืองมหาสารคามเป็นโรงเรียนมหาวิชานุกูล
               พ.ศ. 2526  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่บริเวณหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศมหาสารคามที่ผ่านทาง ( bypass ) ทางหลวงหมายเลข 23 มีเนื้อที่ 74 ไร่  2  งาน  14 ตารางวา
               พ.ศ. 2527  ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
               พ.ศ. 2540  ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2540
               พ.ศ. 25244  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา
               พ.ศ. 2546  ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดเหรียญทอง  โรงเรียนขนาดกลางของอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
               พ.ศ. 2550  ได้ผ่านการรับรองผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ( สมศ.)  14 - 15 ม.ค. 2551  รอบที่สอง
               พ.ศ. 2551  เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน " โรงเรียนดีใกล้บ้าน " โครงการกรุงไทยสานฝัน
               พ.ศ. 2552  เข้าโครงการโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
             พ.ศ. 2554
ที่ตั้งโรงเรียน                       หมู่ 12  ถ.เลี่ยงเมือง  ตำบลแวงน่าง  อำเภอ เมือง   จังหวัด มหาสารคาม  44000
ขนาดการศึกษา                   ขนาดกลาง
จำนวนพื้นที่                        74 ไร่  2  งาน  14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 
ประวัติโรงเรียน